top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock Photo 13.png

Een beleid in de strijd tegen het verzuim: Hoe laat u uw werknemers mee instemmen?

Door Vanessa Pontet

De afwezigheden van werknemers en de strijd tegen het verzuim kunnen gevoelige onderwerpen zijn om binnen de organisatie aan te kaarten. Toch zijn het onderwerpen die aangepakt moeten worden als u wilt dat uw organisatie optimaal functioneert. Hoe kunt u het eenvoudiger maken om uw verzuimbeleid uit te voeren en uw werknemers aan boord te krijgen? Medicheck geeft u advies.

Bij de uitvoering van nieuwe procedures in de strijd tegen het verzuim kunnen er bij sommige werknemers wat ergernissen naar boven komen. Frustraties, een gevoel van onrechtvaardigheid en een gebrek aan vertrouwen kunnen de kop opsteken. Deze kunnen nog meer voorkomen bij werknemers met echte gezondheidsproblemen.


Daarom is het belangrijk uw actieplan aan de werknemers voor te leggen, hen gerust te stellen en uw beslissingen aan hen mee te delen, terwijl u een luisterend oor biedt aan het hele bedrijf.

Leg het verzuimbeleid voor aan de vakbonden

Vooraleer u het verzuimbeleid invoert, is het belangrijk de vertegenwoordigers van de werknemers of de vakbonden die aan uw organisatie verbonden zijn, te raadplegen. U kunt de besluitvorming met betrekking tot uw beleid aan hen voorleggen om ervoor te zorgen dat de nieuwe afspraken voor iedereen geschikt zijn. De ervaring van deze vertegenwoordigers is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw beleid:

 1. rechtvaardig is voor iedereen;

 2. aangepast is aan de behoeften van de werknemers;

 3. toepasbaar is  in de werkomgeving;

 4. doeltreffend is en het toelaat om resultaten te bereiken.

De vakbonden en de vertegenwoordigers van de werknemers zijn zich zeker bewust van de bezorgdheid dat veroorzaakt kan worden door verzuim op het werk. Over het algemeen zijn ze op de hoogte van de organisatorische en financiële gevolgen die deze problematiek kan teweegbrengen. Zij zijn zich ook bewust van het mogelijke misbruik door sommige werknemers ten nadele van anderen. 

De vakbonden vertegenwoordigen alle werknemers en steunen ook diegenen die te lijden hebben onder het verzuim van hun collega's, ofwel wegens de daarmee gepaard gaande instabiliteit, ofwel wegens de overbelasting van werk die het met zich brengt. Daarom kan hun kijk op het verzuim in uw organisatie en op oplossingen daarvoor nuttig zijn.

Communiceer met iedere stakeholder van het bedrij

Nadat u uw actieplan tegen het verzuim hebt opgesteld, communiceert u deze naar uw volledig bedrijf: zowel naar de werknemers, de managers, de ondernemingsraad als de vakbonden. 


Informeer hen over de veranderingen die zich binnen de organisatie zullen voordoen. Als u beslist een systeem van medische Checks op te zetten om de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers te herevalueren, stel hen dan de procedure voor en de criteria die bepalen welke arbeidsongeschiktheden aan een Check onderworpen zullen worden.

Wat zijn de beste praktijken voor het opzetten van een beleid omtrent medische Checks in uw bedrijf? 

Om ervoor te zorgen dat uw beleid aanvaard wordt, is het ook belangrijk dat elk lid van de organisatie aan een paar belangrijke punten wordt herinnerd: 

 1. Het verzuim gaat niet enkel over geld. Het leidt ook tot indirecte kosten, zoals een hogere werkdruk voor de aanwezige werknemers, en het kan gevolgen hebben voor het welzijn op het werk (stress, angst en zelfs burn-outs).
   

 2. Het verzuim kan worden gezien als een hulpmiddel om de werkomgeving en het welzijn van werknemers te meten. Als een van uw werknemers bijvoorbeeld een abnormaal hoog verzuim heeft, kan dat een teken zijn dat hij of zij een probleem heeft met de arbeidsomstandigheden in het bedrijf of op zijn of haar afdeling. In dat geval zou een verzuimgesprek het mogelijk kunnen maken deze moeilijkheden aan het licht te brengen en oplossingen te vinden.
   

 3. Dit beleid is in hoofdzaak gebaseerd op een analyse van cijfers en objectieve elementen: zoals de herhaling van afwezigheden, de duur of de reden ervan. Deze procedure draagt bij tot de verbetering van de functionering en de organisatie van het werk van de onderneming, doordat zij op geen enkele werknemer in het bijzonder gericht is.
   

 4. Indien u een beleid van medische Checks voert dat aan objectieve criteria gekoppeld is, leg dan duidelijk uit wat deze criteria zijn om over dit onderwerp volkomen transparant te zijn en het gevoel van onrechtvaardigheid, dat met deze procedure kan samenhangen, te verminderen.
   

 5. Als u de werknemersvertegenwoordigers hebt geraadpleegd bij de ontwikkeling van uw verzuimbeleid, moet u dit benadrukken. Zij hebben dus hun goedkeuring gegeven, rekening houdend met het welzijn van de werknemers en erop toegezien dat hun rechten worden gerespecteerd. Zo kunt u de meest wantrouwenden geruststellen, die weten dat met de behoeften van de werknemers rekening wordt gehouden.

Het verzuimbeleid evalueren en indien nodig aanpasse

Probeer het hele bedrijf bewust te maken van het probleem in verband met verzuim, aangezien het gevolgen heeft voor iedereen. 


Luister naar uw werknemers tijdens de uitvoering van dit nieuw verzuimbeleid. Nadat u de werknemers hebt gevraagd naar hun ervaringen met de nieuwe procedures, kunt u dan uw beleid zo nodig aanpassen. Het is belangrijk om te luisteren, de situatie te evalueren en ervoor te zorgen dat het beleid positief en gerechtvaardigd blijft.


Dit proces zal de motivatie en de loyaliteit van uw werknemers stimuleren. Het zal bijdragen tot de ontwikkeling van een vertrouwensrelatie met het management en de kans zal groter zijn dat de maatregelen worden goedgekeurd en het effect van uw verzuimbeleid enkel wordt versterkt.

Stock photo 5.jpg

Hoe meet u de effecten van uw verzuimbeleid?

Het is van essentieel belang dat uw werknemers uw beleid in de strijd tegen het verzuim steunen. Daartoe zijn luisteren en communiceren dan ook fundamenteel om een omgeving van vertrouwen binnen uw organisatie te handhaven.

U hebt een zicht op al onze adviezen om het verzuim binnen bedrijven te bestrijden

en op het nieuws van Medicheck door ons te volgen op

bottom of page